Shape Of My Heart 기타 | [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버] 8 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “shape of my heart 기타 – [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.erynkruegermekash.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: ppa.erynkruegermekash.com/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Grab the Guitar 이(가) 작성한 기사에는 조회수 114,109회 및 좋아요 1,060개 개의 좋아요가 있습니다.

shape of my heart 기타 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버] – shape of my heart 기타 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

🎉 저희 타브악보를 다운 받을 수 있는 그랩더기타 MALL이 오픈했습니다!
📖 그랩더기타가 제공하는 강좌 영상과 악보를 보면서 연습해 보세요.
▶︎ https://www.grabtheguitar.com (KOR)
[ENG] Download Tabs👇
▶︎ https://bit.ly/388Im7J (Paypal)
이 곡의 악보 다운로드는 아래 링크에서 가능합니다.
https://bit.ly/35tjnZU
👍구독과 좋아요 그리고 응원의 댓글이 저희에게 정말 큰 힘이 됩니다💪
😍 Don’t forget to subscribe, like and leave a comment.😻
🎸그랩더기타 타브악보집 SEASON #1 이 출간되었습니다!
▶︎ 구매 링크 : https://bit.ly/2GaSpLf
🎁스마트스토어에서 구매하시는 분들께는
소정의 사은품(그랩더기타 스티커와 피크)도 함께 보내드립니다🎉
▶︎ 교보문고, Yes24, 영풍문고, 알라딘 등의 온라인 서점에서도 구입 가능합니다 🙂
🎸 추천 통기타 구매 : https://bit.ly/38p0Ldl
🎧 String : Elixir Nanoweb 012-053 (https://bit.ly/2I2d0BE)
카페 – http://cafe.naver.com/GrabTheGuitar
블로그 – https://blog.naver.com/guitarphil
레슨안내 – http://pf.kakao.com/_sfMxiV/chat
인스타그램 – https://www.instagram.com/grabtheguitar
🙂Business : [email protected]
#그랩더기타 #grabtheguitar #AcousticGuitar

shape of my heart 기타 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Shape of my heart-sting (레옹 ost)

기타코드의 다른 글. 청춘(응답하라1988 OST)-김필(guitar-키키) 출처 : http://www.caffeineguitar.com 브릿지부분 키키처럼 치고 싶다.

+ 여기에 표시

Source: llvwvll.tistory.com

Date Published: 5/18/2022

View: 5125

Hợp âm Shape of my heart – Sting (Phiên bản 1)

Shape of my heart · Danh sách ca sĩ · Phiên bản khác (1) · Guitar Tabs (0) ·

See also  머니 백 다시 보기 | 역대급 출연진으로 \"넷플릭스\"에 개봉하자마자 재밌다고 난리난 개꿀잼 영화 32 개의 가장 정확한 답변

+ 여기에 자세히 보기

Source: hopamchuan.com

Date Published: 9/23/2021

View: 5285

Shape of my Heart 기타악보 (Sting 타브악보) – 레옹 OST

기타를 쳐보고 싶은 분들 중 이 노래가 로망인 분들 많을겁니다. 바로!! sting의 Shape of my Heart 기타악보를 오늘 공유할까 합니다.

+ 여기에 보기

Source: blog.daum.net

Date Published: 5/5/2022

View: 5127

Shape Of My Heart (Sting) – Tab Guitar by Sungha Jung

But that’s not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand

+ 더 읽기

Source: www.guitarshare.vn

Date Published: 12/3/2021

View: 6759

SHAPE OF MY HEART ACOUSTIC TAB by Sting @ Ultimate …

Shape Of My Heart Acoustic Tab ; intermediate · E A D G B E · F#m · no capo …

+ 여기에 더 보기

Source: tabs.ultimate-guitar.com

Date Published: 10/28/2021

View: 400

주제와 관련된 이미지 shape of my heart 기타

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

[그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart - Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버]
[그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버]

주제에 대한 기사 평가 shape of my heart 기타

 • Author: Grab the Guitar
 • Views: 조회수 114,109회
 • Likes: 좋아요 1,060개
 • Date Published: 2015. 11. 13.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rdVDIgoRq0U

Hợp âm Shape of my heart

Nhấn Enter để xem tất cả

hướng dẫn kích hoạt Javascript trên trình duyệt của bạn. Vui lòng kích hoạt Javascript để sử dụng đầy đủ chức năng của Hợp Âm Chuẩn. Xem

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Trang này được in từ HopAmChuan.COM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm 🙂 https://hopamchuan.com/song/39278/shape-of-my-heart/

Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

초희공주의 물리

Shape+Of+My+Heart+Tab.pdf 0.39MB

Shape of my Heart 기타악보 (Sting 타브악보) – 레옹 OST 재미있는영상소개

기타를 쳐보고 싶은 분들 중 이 노래가 로망인 분들 많을겁니다.

바로!! sting의 Shape of my Heart 기타악보를 오늘 공유할까 합니다.

영화 LEON (레옹)의 OST로도 유명한 노래지요.

오늘도 원곡먼저! 들어봐야겠지요?

STING SHAPE OF MY HEART 원곡 듣기

그러면 본격적으로 SHAPE OF MY HEART 의 기타악보를 살펴보도록 할까요?

전체 타브악보는 상단의 첨부파일에서 다운로드 하시면 됩니다.

슬로우로 자세히 보여주는 영상을 같이 보면서 Shape of my Heart 를 익혀볼까요?

Sting/Shape Of My Heart

꼼꼼 영상 보기!

단번에 익히기는 어렵겠지만,

여러번 반복해서 플레이하고 따라하시고,

타브악보도 출력해서 연습해보시면!

우리의 로망!

Sting의 SHAPE OF MY HEART 를 익힐 수 있지 않을까요?

익숙해 지시면 요런 연출이 가능할지도!!

SHAPE OF MY HEART 가사 보기

He deals the cards as a meditation

그는 명상하듯 카드를 돌리죠

And those he plays never suspect

그리고 그의 플레이는 의심받지 않지요

He doesn’t play for the money he wins

그는 그가 얻을 돈 때문에 플레이하지 않아요.

He doesn’t play for respect

그는 명예를 위해 이 게임을 하는 것도 아니지요.

He deals the cards to find the answer

그는 대답을 얻기위해 카드를 돌리죠

The sacred geometry of chance

가질수 있는 신성한 법칙인

The hidden law of a probable outcome

있음직한 결과의 숨겨있는 법칙인

The numbers lead a dance

춤을 이끌어내는 가능성

I know that the spades are swords of a soldier

나는 스페이드가 군인의 칼이란걸 알아요

I know that the clubs are weapons of war

나는 클로버가 전투에서 무기로 쓰인다는 것도 알고요

I know that diamonds mean money for this art

나는 또한 이 싸움에서 다이아몬드가 부유함을 뜻한다는 것도 알지만

But that’s not the shape of my heart

그러나 그것은 모두 내 마음의 모습이 아니죠

He may play the jack of diamonds

그는 아마도 다이아몬드 잭을 노릴지도 몰라요

He may lay the queen of spades

그는 스페이드 퀸을 내놓을지도 모르죠

He may conceal a king in his hand

그는 아마도 손안에 왕을 숨겨 놓겠죠

While the memory of it fades

기억이 스러져 가는 동안

I know that the spades are swords of a soldier

나는 스페이드가 군인의 칼이란 걸 알아요

I know that the clubs are weapons of war

나는 클로버가 전투에서 무기로 쓰인다는 것도 알고요

I know that diamonds mean money for this art

나는 또한 이 싸움에서 다이아몬드가 부유함을 뜻한다는 것도 알지만

But that’s not the shape of my heart

그러나 그것은 모두 내 마음의 모습이 아니죠

And if I told you that I loved you

그리고 만일 내가 당신을 사랑한다고 말한다면

You’d maybe think there’s something wrong

당신은 아마 뭔가 잘못되었다고 생각하겠죠

I am not a man of too many faces

나는 그렇게 많은 얼굴을 가진 그런 사람이 아니에요

The mask I wear is one

내가 쓴 가면은 단 하나죠.

Those who speak know nothing

지껄이는 그들은 아무 것도 몰라요

And find out to their cost

그리고는 그들의 댓가를 치루겠죠

Like those who curse their luck in too many places

세상 어디든 그들의 행운을 저주하는 많은 사람들처럼

And those who fear are lost

그리고 두려워하는 그들은 게임에서 지죠

I know that the spades are swords of a soldier

나는 스페이드가 군인의 칼이란 걸 알아요

I know that the clubs are weapons of war

나는 클로버가 전투에서 무기로 쓰인다는 것도 알고요

I know that diamonds mean money for this art

나는 또한 이 게임에서 다이아몬드가 부유함을 뜻한다는 것도 알지만

But that’s not the shape of my heart

그러나 그것은 모두 나의 마음의 모습이 아니죠

that’s not the shape of my heart

그건 내 마음의 모습이 아니에요

that’s not the shape…shape of my heart

그것은 절대 나의 마음의 모습이 아니에요.

지금까지 영화 레옹 의 OST, Shape of my heart 의 기타 악보

및 강의에 대한 정보 포스팅이었어요.

레옹 영화같은 비장미가 흐르는 연주!

꼭 하실 수 있게 되시기를 바랄게요~~

물론! 저도 연습해야 하지만요~

태그#취미#기타악보#타브악보#leon#shapeofmyheart기타악보#tab#레옹ost

[출처] Shape of my Heart 기타악보 (Sting 타브악보) – 레옹 OST|작성자 애플파이

Shape Of My Heart (Sting) – Tab Guitar by Sungha Jung

Lyrics

He deals the cards as a meditationAnd those he plays never suspectHe doesn’t play for the money he winsHe don’t play for respectHe deals the cards to find the answerThe sacred geometry of chanceThe hidden law of a probable outcomeThe numbers lead a danceI know that the spades are the swords of a soldierI know that the clubs are weapons of warI know that diamonds mean money for this artBut that’s not the shape of my heartHe may play the jack of diamondsHe may lay the queen of spadesHe may conceal a king in his handWhile the memory of it fadesI know that the spades are the swords of a soldierI know that the clubs are weapons of warI know that diamonds mean money for this artBut that’s not the shape of my heartThat’s not the shapeThe shape of my heartIf I told her that I loved youYou’d maybe think there’s something wrongI’m not a man of too many facesThe mask I wear is oneBut those who speak know nothingAnd find out to their costLike those who curse their luck in too many placesAnd those who fear are lostI know that the spades are the swords of a soldierI know that the clubs are weapons of warI know that diamonds mean money for this artBut that’s not the shape of my heartThat’s not the shape of my heartThat’s not the shapeThe shape of my heart

키워드에 대한 정보 shape of my heart 기타

다음은 Bing에서 shape of my heart 기타 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  결혼식 신랑 정장 | 턱시도 Or 수트 🤔❓ 고민하시는 예비 신랑님들 시청 필수! 153 개의 가장 정확한 답변
See also  점 빼고 샤워 | 피부과 의사가 말하는 점빼고 관리의 모든 것 (Feat. 세안, 자외선 차단, 듀오덤) | \"어떻게 관리해야 해요?!?!\" [2부] 79 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버]

 • 통기타
 • 기타
 • 코드
 • 배우기
 • 독학
 • 주법
 • 강좌
 • Grab the Guitar
 • 그랩더기타
 • k-pop
 • 케이팝
 • 연습곡
 • Tutorial
 • Lesson
 • Acoustic Guitar
 • Acoustic
 • Guitar
 • 레슨
 • 기타 강좌
 • 커버
 • 기타 커버
 • 통기타 커버
 • cover
 • guitar cover
 • Acoustic guitar Cover
 • kpop
 • 음악
 • 듣기
 • 재생
 • Shape Of My Heart
 • Music (TV Genre)
 • sting
 • 스팅
 • Television (Invention)
[그랩더기타- #Just #Play!] #Shape #Of #My #Heart #- #Sting #(스팅) #[Guitar #Cover/기타 #커버]

YouTube에서 shape of my heart 기타 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 [그랩더기타- Just Play!] Shape Of My Heart – Sting (스팅) [Guitar Cover/기타 커버] | shape of my heart 기타, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment